β-lactam antibiotica

 

 
Aminoglycosiden
Dekking: meeste gramnegatieve staven (incl. Pseudomonas aeruginosa) en bijna alle grampositieven zoals stafylokokken, niet: gramnegatieven.
 

 
Tetracyclines
Breed sprectrum. Eerste keus middelen in de behandeling van chlamydia en rickettsia.
 

 
Macroliden en clindamycine 
 

 
Chlooramfenicol/Thiamfenicol 
 

 
(Fluor)chinolonen 
Dekking: gramnegatieven. Stafylokokken, streptokokken en enterokokken zijn ongevoelig.
 

 
Nitro-imidazolderivaten
 

 
Sulfonamiden 
Breed spectrum, zowel grampositieve als gramnegatieve bacteriën. Nadelen: snel optreden van resistentie, grote kans op allergische reacties. 
 

 
Glycopeptiden
Dekking: uitsluitend grampositieven.
  • teicoplanine (Targocid®)
  • vancomycine (Vancocin 'CP'®)
    vooral toegepast bij infecties met resistente stafylokokken, bij endocarditis, bij pseudomembraneuze colitis (Clostridium difficile).
 
 

Rifampicine
 

 
Bronnen:
 
Handige link